Orithyia, the goddess of the cold mountain winds who was also the wife of the North Wind god Boreas!

Watch it here:

Enjoy! :-)

#ancientgreecereloaded #nyx #erebus #boreas #orithyia #oreithyia #mythology #history #windgod #mountaingod #astraeus #eos #hyperborean #zephyrus #notus #eurus #argonauts #pausanias #strabo #eros #dioscuri #hades #persephone #peneus #zeus #hera #morpheus #hypnos #euripides #phanes #eros #gaia #aeolus #poseidon #apollo #gods #goddesses #titans #mountolympus #hesiod #ancientgreekmythology #greek #history #ancientgreece #athena #gaia #chione #cleopatra #erechtheus #praxithea #calais #zetes #boreads

Like