Pelopia – daughter of Thyestes, and her sad life resembling a Greek tragedy!

Watch it here:


Enjoy! :-)

#ancientgreecereloaded #history #mythology #pelopia #thyestes #atreus #king #princess #queen #mycenae #sparta #eurystheus #houseofatreus #tantalus #sicyon #thesprotus #aegisthus #agamemnon #menelaus #delphi #oracle #oracleofdelphi #pythia #temple #athena #artemis #ares #amphion #acastus #pelias #argonauts #zeus #hera #history101 #historyforkids #historyexplained #mythology101 #mythologyforkids #mythologyexplained

Like