King Poeas – one of the Argonauts and father of the hero Philoctetes!

Watch it here:


Enjoy! :-)

#ancientgreecereloaded #history #mythology #poeas #poias #philoctetes #argonauts #troy #trojanwar #hercules #heracles #apotheosis #apotheosisofheracles #pyre #centaur #archer #talos #medea #crete #bowman #thaumacus #thaumacia #magnesia #greece #demonassa #methone #olizon #methone #greekmythology #ancientgreece #plato #euripides #zeus #hera #mountoeta #bow #arrows #history101 #historyforkids #historyexplained #mythology101 #mythologyforkids #mythologyexplained

Like