Notus, the Greek god of Summer, and the god of the South Wind!

Watch it here:

Enjoy! :-)

#ancientgreecereloaded #notus #godofsummer #godofsouthwind #nyx #erebus #boreas #astraeus #eos #oreithyia #hyperborean #zephyrus #eurus #pausanias #strabo #eros #dioscuri #hades #persephone #peneus #zeus #hera #morpheus #hypnos #euripides #phanes #eros #gaia #aeolus #poseidon #apollo #gods #goddesses #titans #mountolympus #hesiod #mythology #history #ancientgreekmythology #greek #history #ancientgreece #athena #minos #athens #civilization #knossos #fate #destiny #hero #life #fortune

Like